SẢN PHẨM SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC


Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Công ty chúng tôi gửi thông tin về sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường để cập nhật, quản lý. Chúng tôi cam kết:
- Thông tin dưới đây là phù hợp với quy định hiện hành.
- Chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường phù hợp với các thông tin đã cung cấp.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp và chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường.


I.THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG BỐChỉ tiêu kỹ thuật:
1. Chỉ tiêu cảm quan (mô tả ngắn gọn dạng và màu sắc sản phẩm):
2. Chỉ tiêu chất lượng (liệt kê tên các chỉ tiêu chất lượng và các thành phần khác (Chất bảo quản, chất ổn định, chất mang, chất tạo màu, …):
3. Chỉ tiêu an toàn (liệt kê tên các chỉ tiêu an toàn):

Lưu ý: Tên nhãn sản phẩm không được chứa dấu cách
Thêm nhãn quy cách

II.THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ / SẢN XUẤT

Lưu ý: Nếu chưa có tên doanh nghiệp, vui lòng cập nhật thông tin tại đây


Lưu ý: Nếu chưa có tên doanh nghiệp, vui lòng cập nhật thông tin tại đây

III.THÔNG TIN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM


(Kết quả do phòng thử nghiệm của cơ sở hoặc thuê cơ sở đủ năng lực thực hiện)
Vui lòng kiểm tra thông tin trước khi nhấn nút "Cập nhật"